Om Projektet

Unga i Botnia – samlad kunskap kring Barns och Ungas Hälsa och Livsvillkor i Kvarkenregionen, är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Umeå Universitet. Inom ramen för projektet strävar universitet och högskolor i Kvarkenregionen efter att ena sin kompetens och nyttja varandras erfarenheter för att skapa kunskap som grund för beslutsfattande om barn och ungas hälsa och livsvillkor. Ett utvidgat samarbete möjliggör ett gränsöverskridande utbyte där aktörer/professionella får chansen att ta lärdom av de praktiker och den specialistkompetens som finns i den egna närregionen och framförallt i det andra landet. Projektet pågår från november 2012 till februari 2014.

Projektets övergripande syfte:

  • att sammanföra och utveckla den befintliga tvärvetenskapliga kompetensen i Kvarkenregionen, genom att öka samarbetet mellan universitet, högskolor, kommuner och tredje sektorn.
  • att kartlägga och sammanställa befintlig kunskap (tillgänglig för professionella och beslutsfattare på projektets hemsida)
  • att i samarbete med unga och professionella identifiera nuvarande och framtida utvecklingsbehov relaterade till ungdomars hälsa och livsvillkor


Klicka HÄR för att läsa hela projektplanen.